Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Lịch công tác của Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân xã Ba Tầng tuần thứ 14, từ ngày 01/4/2024 đến 05/4/2024

1
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh