Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Đảng bộ xã Ba Tầng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII

Ngày 18/8/2020, tại Hội trường UBND xã Ba Tầng, Đảng bộ xã Ba Tầng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng các ban, ngành, UBMTTQVN và các đoàn thể xã.

Tại hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trên các lĩnh vực trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hồ Văn Hơi (Ăm May), Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã


Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hồ Văn Hơi (Ăm May), Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng các ban, ngành, UBMTTQVN và các đoàn thể xã phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tinh thần đoàn kết; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là Bí thư các chi bộ, Trưởng các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ANCT và TTATXH; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Nghị quyết Đại hội thông qua; từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức, thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng bộ xã vào cuộc sống; coi trọng công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, tạo sự tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Tuấn PBT ĐU xã

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh