Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND xã và công khai kết quả tại Hội nghị đánh giá, xếp loại công chức năm 2023

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh