Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

XÃ BA TẦNG TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA DÂN SỐ, NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

 

 

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023, của Tổng cục thống kê về việc ban hành phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 và kế hoạch của Chi Cục thống kê huyện Hướng Hoá, từ ngày 01/4/2024, Điều tra viên các xã tiến hành điều tra dân số nhà ở giữa kỳ năm 2024. UBND xã Ba Tầng đã phân công anh Nguyễn Hữu Khoá - Công chức văn phòng thống kê, Điều tra viên tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. Việc thực hiện nhiệm vụ điều tra, thời gian điều tra liên tục từ ngày 01-20/4/2024 trên địa bàn xã.

Hình ảnh một Khu dân cư ở xã Ba Tầng

Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số, nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Đồng thời cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra 2019); làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số, nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích, dự báo quá trình phát triển dân số, nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Đối tượng điều tra của Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 là hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của  hộ) và nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội, công an.

Theo Phương án Điều tra, đối tượng điều tra cũng bao gồm người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ (nếu bảo đảm điều kiện là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư). Mục đích thu thập thông tin về người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ trong Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm phản ánh đầy đủ số lượng nhân khẩu hiện đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, phục vụ việc xây dựng hoạch định và chính sách kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông tin về người có quốc tịch nước ngoài đang thường trú ở Việt Nam hiện còn khoảng trống về số liệu nên cuộc Điều tra này kỳ vọng sẽ thu thập đủ thông tin, tạo tiền đề cho kỳ Tổng Điều tra dân số, nhà ở kế tiếp.

Đơn vị điều tra của Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 là hộ dân cư. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung, ăn chung. Đối với hộ có từ hai người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.

Điều tra viên của xã thực hành thống kê trên điện thoại di động

Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ, về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Đối tượng cung cấp thông tin trong Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 là chủ hộ. Chủ hộ (hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc. Điều tra viên gặp, phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin. Đặc biệt đối với thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 - 49 tuổi.

Anh Nguyễn Hữu Khóa - CCVPTK xã Ba Tầng tiến hành đi thống kê từng hộ gia đình trên địa bàn

Đối với Điều tra viên: Phương pháp thu thập thông tin được áp dụng trong Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 là phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh.

Việc bảo mật thông tin thống kê Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong Điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024 (bao gồm cả người nước ngoài) chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của Điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành Điều tra thống kê; không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin  điều tra thống kê; chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành Điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.

                                                  Nguyễn Hữu Khóa - CCVPTK xã Ba Tầng

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh