Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

HƯỚNG DẪN TRA CỨU, KHAI THÁC, XÁC THỰC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ ĐỂ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THẺ CCCD HẾT HẠN

1

HƯỚNG DẪN TRA CỨU, KHAI THÁC, XÁC THỰC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ ĐỂ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THẺ CCCD HẾT HẠN

Xem chi tiết tại đây: HƯỚNG DẪN

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh