Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Công văn Về việc lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Ba Tầng

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh