Chi tiết tin - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Lịch làm việc của Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân xã Ba Tầng tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2024 đến 07/6/2024

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì; Tham dự

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
03/6/2024

Sáng

07h30: Chào cờ đầu tháng

CBCC xã; HĐKCT xã

UBND xã

08h30: Họp Ban Chỉ đạo 25

Đ/c Tuấn; BCĐ 25

Hội trường UBND xã

08h00: Dự tập huấn Quản lý chất lượng

Đ/c Moam; Meng

TTBDCT huyện

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Ba
04/6/2024

Sáng

08h00: Dự tập huấn Quản lý chất lượng

Đ/c Moam; Meng

TTBDCT huyện

01 ngày

Điều tra sản lượng lúa Vụ Đông xuân  năm 2024

Đ/c Khóa

Thôn Măng Sông, Vầng

01 ngày

07h30: Dự Tập huấn nâng cao kiến thức và pháp luật về tài nguyên, môi trường

Đ/c Dữ

KS Thái Ninh

01 ngày

Nộp hồ sơ xây dựng đường thôn vầng và nộp báo cáo lấy ý kiến điên gió tại phòng KT-HT

Đ/c Thành

Phòng KT-HT

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ

05/6/2024

Sáng

08h00: Dự Hội nghị triển khai, phổ biến Luật đất đai năm 2024

Đ/c Ăm May; Vư; Hiền; Thành; Cu Đá; Tiên; Mái

UBND huyện

01 Ngày

Điều tra sản lượng lúa Vụ Đông xuân  năm 2024

Đ/c Khóa

Thôn Trùm, Hùn

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Năm
06/6/2024

Sáng

Điều tra sản lượng lúa Vụ Đông xuân  năm 2024

Đ/c Khóa

Thôn Loa, Ba Lòng

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Thứ Sáu
07/6/2024

Sáng

Điều tra sản lượng lúa Vụ Đông xuân  năm 2024

Đ/c Khóa

Thôn Ba Tầng

01 ngày

Chiều

Làm việc chuyên môn

CBCC

Cơ quan

Ghi chú:

 - Đồng chí Nguyễn Thị Thu - CC VH-XH ngĩ sinh từ ngày 01/4 đến 01/10/2024.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hải - CC VP-TK nghĩ phép năm từ ngày 05/6/2024 đến hết ngày 07/6/2024

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh