VĂN BẢN UBND XÃ - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2023

Báo cáo giải ngân vốn năm 2023

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước xã Ba Tầng năm 2022

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước xã Ba Tầng năm 2022

Báo cáo sử dụng ngân sách nhà nước xã Ba Tầng 6 tháng đầu năm 2023

Hình ảnh