Tổ chức bộ máy - Xã Ba Tầng - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0
Hình ảnh